สังกะสี เมตริกตันละ 121,110.00 ทองคำ กรัมละ 1,927.89

สังกะสี เมตริกตันละ 121,110.00  ทองคำ กรัมละ	1,927.89

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่    
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 121,110.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,927.89
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 616,210.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 28 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     

สังกะสี เมตริกตันละ 121,110.00  ทองคำ กรัมละ	1,927.89