คลัง ขยายเวลานำส่ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ได้ อีก 6 เดือน

คลัง ขยายเวลานำส่ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ได้ อีก 6 เดือน

กระทรวงการคลัง มีมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ให้สามารถหยุด หรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเดือน ม.ค.-มิ.ย.2565

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2564 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" (กองทุนฯ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2565 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2565

โดยนับอายุการเป็นสมาชิก "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ต่อเนื่อง และคงสมาชิกภาพไว้ ภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติเดิม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยมุ่งหวังให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบยังคงสถานะการเป็นสมาชิก "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" และสามารถออมผ่าน "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้คลี่คลาย เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

คลัง ขยายเวลานำส่ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ได้ อีก 6 เดือน คลัง ขยายเวลานำส่ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ได้ อีก 6 เดือน