’คนละครึ่ง’ เฟส 4 เริ่ม 1 ก.พ. 1,200 บาท/คน

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งเฟส 4“ คนละ 1,200 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยรัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะใช้กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท  โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยรัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าสูงขึ้น

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวะวิกฤต รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ