SCB ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 65 คาดสินเชื่อโต 3-5%

SCB ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 65 คาดสินเชื่อโต 3-5%

SCB เผยเป้าหมายทางการเงินปี 65 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 3-5% ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ 2.9-3% พร้อมรักษาระดับหนี้เสียให้ต่ำกว่า 4%

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยเป้าหมายทางการเงินของธนาคารสำหรับปี 2565 ดังนี้

- อัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ 3-5%

- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.9-3.0%

- อัตราการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ร้อยละตัวเลขหลักเดียวในระดับต่ำ

- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 40% ต้นๆ ถึงกลางๆ

- อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ น้อยกว่า 4.0%

- อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อ (bps) น้อยกว่า 140 bps

- อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ราว 130%

เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นการคาดการณ์ของธนาคารในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการดำเนินธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่เป้าหมายทางการเงินต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของธนาคาร ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์