พาณิชย์ กางแผน65 ส่งเสริมสินค้า GI ดันขึ้นทะเบียนใหม่

พาณิชย์ กางแผน65 ส่งเสริมสินค้า GI ดันขึ้นทะเบียนใหม่

“สินิตย์ เลิศไกร” เผย ปี 65 กรมทรัพย์สินค้าทางปัญญา เตรียมแผน ส่งเสริม สินค้า GI ครบวงจรดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพและ เพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจีไอ(GI) ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดลงพื้นที่ให้ความรู้การขอรับความคุ้มครองสินค้า GI ให้กับชุมชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ผลักดันการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและเร่งรัดการตรวจสอบคำขอทั้งในและต่างประเทศ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพให้กับสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อรักษามาตรฐานสินค้าและสามารถส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 800 ราย ให้นำตราสัญลักษณ์ GI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้า

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าโปรโมตสินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมือง จัดแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาติ อาทิ ThaiFex 2022, STYLE 2022, Rice Matching 2022 ฯลฯ รวมทั้ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างความโดดเด่นตรงความต้องการของตลาด

พาณิชย์ กางแผน65 ส่งเสริมสินค้า GI ดันขึ้นทะเบียนใหม่

นายสินิตย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยทั่วทุกภูมิภาค การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยเพิ่มอีก 18 รายการ รวมเป็น 152 รายการ สร้างมูลค่าเพิ่มรวมกว่า 39,000 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยไม่ถูกกดราคา สร้างกระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า GI ไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนของดีจากทั่วทุกท้องถิ่นไทย พร้อมสัมผัสคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GI ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้ โดยติดตามข้อมูลข่าวสาร GI ได้ที่ Facebook : GI Thailand ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่สนใจนำสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368