หวยรักษ์โลก โรงพิมพ์สลากกินแบ่งผ่านรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3"

หวยรักษ์โลก โรงพิมพ์สลากกินแบ่งผ่านรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3"

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่งวดออกรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ที่ 3” หรือ ระบบสีเขียว (Green System) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวเผยแพร่ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภคได้ จึงทำให้โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวตีพิมพ์ลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่งวดออกรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2565

เพื่อแสดงออกถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568 รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.30 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 

ในปี 2565 กรอ. จึงเร่งเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอ เทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบต่อไป