“สถาบันพลังงานฯ” ทุ่ม 80 ล้าน หนุน "เอสเอ็มอี" มุ่งสู่โรงงานสีเขียว

“สถาบันพลังงานฯ” ทุ่ม 80 ล้าน หนุน "เอสเอ็มอี" มุ่งสู่โรงงานสีเขียว

“สถาบันพลังงานฯ” ทุ่มงบกว่า 80 ล้านบาท เปิดทางกลุ่ม “โรงงานเอสเอ็มอี” กว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ รับเงื่อนไขอนุรักษ์พลังงาน โครงการ “Energy Points 3” หลัง 2 เฟสแรก ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานกว่า 257 ล้านบาท คาด กลุ่มเอสเอ็มอียื่นขอสิทธิ์กว่า 500 ราย

นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ แม้ว่าสถิติการใช้พลังงานของประเทศในปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายผันผวนในทิศทางที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หลังจากปีนี้ ทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ แต่หากยังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิม การใช้พลังงานก็จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องนำเข้าพลังงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภาวะโลกร้อน ที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ การกำหนดนโยบายด้านภาษี และนโยบายรัฐมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรเร่งปรับตัว และต้องช่วยกัน โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือการปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม ที่ถือเป็นภาคที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากประสบปัญหาการขาดเงินทุน บุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ทั้งนี้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานกลุ่มเอสเอ็มอี จึงสนับสนุนให้มีโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม หรือโครงการ Energy Points ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการฯ ไปปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

นายอำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) กล่าวว่า โครงการ Energy Points เฟส3 เกิดขึ้นจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหากิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอยู่หลายประการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโครงการ Energy Points ที่ 1 และ 2 ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 1,300 ราย และสามารถประหยัดตันทุนด้านพลังงานกว่า 257 ล้านบาท

นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า จากข้อมูลกระทรวงพลังงานพบว่า ภาคอุตสาหกรรมกับภาคขนส่งเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานสูงสุดรวมกว่า 75% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ แบ่งเป็นภาคขนส่ง 39% และภาคอุตสาหกรรม 30% ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงได้มุ่งเป้าสร้างความรู้และสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ได้ศึกษาก่อนที่จะเปิดตัวโครงการในเฟส1 และเฟส2 มาก่อนหน้านี้ จากการศึกษาและสอบถามกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ ที่เป็นเอสเอ็มอีทั่วประเทศกว่า 3 แสนบริษัท ซึ่งจากผลสำเร็จทั้ง 2เฟสที่ผ่านมา ทำให้เอสเอ็มอีมีการปรับตัวเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การใช้พลังงานที่น้อยลง โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณเฟสละราว 80 ล้านบาท โดยเฟส3 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย จากที่ตั้งเป้าเข้ารับการสนับสนุนกว่า 500 ราย

“อยากเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าร่วมโครงการฯ เพราะถือว่านอกจากจะช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้พลังงาน ลดการนำเข้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว ยังจะได้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้เงินสนับสนุน 30% ของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงงานไปฟรีๆ ไม่เกิน 3 แสนบาทด้วย และขอย้ำว่าบริษัทไหนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในโครงการอื่นไปแล้วก็จะไม่ได้รับการอนุมัติซ้ำซ้อนแน่นอน โดยจะเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2565”

สำหรับกลไกการสะสม Energy Points กลุ่มเอสเอ็มอีจะได้รับ Energy Point เมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โครงการกำหนด คือ 1. การประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน อาทิ การอบรมให้ความรู้ รศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน 3 แสนบาทต่อนิติบุคคล