"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

"ยื่นภาษี 2564" ไม่มีพลาด รวมครบทุกรายการ "ลดหย่อนภาษี" สำหรับผู้มีเงินได้ที่ต้องยื่น ช่วง 1 ม.ค. - 8 เม.ย. 65 ผ่านเวบไซต์ "กรมสรรพากร"

เทศกาล "ยื่นภาษี" กลับมาแล้ว สำหรับผู้เงินได้ต่อปี 120,000 บาท หรือเฉลี่ยมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน อย่าลืม "ยื่นภาษี 2564" ที่เปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ E-Filing กรมสรรพากร ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 8 เม.ย.65 

สำหรับปีภาษี 2564 นี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายการ "ลดหย่อนภาษี" ที่ช่วยให้ประหยัดภาษีได้ในปี 2564 ไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 

  •  กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว 

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

- ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
- คู่สมรส 60,000 บาท
- บุตรทุกคนสามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน อายุไม่เกิน 20 ปี (บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป 30,000 บาท)
- ค่าคลอดบุตร  60,000 บาท (ต่อครรภ์)
- พ่อแม่ 30,000 บาท (ต่อคน)
- ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ 60,000 บาท

  •  กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน ประกัน เงินออม และการลงทุนต่างๆ 

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

- ประกันชีวิต/เงินฝากที่มีประกันชีวิต(ประกันสะสมทรัพย์) 100,000 บาท
- ประกันสุขภาพตัวเอง 25,000 บาท
โดยประกันชีวิตและประกันสุขภาพตัวเองรวมกันแล้ว ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

- ประกันสุขภาพพ่อแม่ 15,000 บาท
- ประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท เนื่องจากในปี 2564 ประกันสังคมมีนโยบายเรียกเก็บเงินสมทบลดลงในช่วงโควิด-19 ระบาด ดังนี้

  • เดือนมกราคม หัก 3% สูงสุด 450 บาท
  • เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หัก 0.5% สูงสุด 75 บาท
  • เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน หัก 2.5% สูงสุด 375 บาท
  • เดือนธันวาคม คิดที่เต็มจำนวนสูงสุด 750 บาท

- เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข./ สงเคราะห์ครู 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
- กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF  30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
- กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. 13,200 บาท

ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนกลุ่มเบี้ยประกันบำนาญ กองทุนต่างๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

  •  กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนจากมาตรการต่างๆ 

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

- ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต (ธุรกิจที่มีเครื่อง EDC) = เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง

 

  •  กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนจากการบริจาค 

"ยื่นภาษี 2564" สรุป "ลดหย่อนภาษี" ด้วยอะไรได้บ้าง ?

- บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
- การศึกษา กีฬา สังคม และ รพ.รัฐ  ลดหย่อน 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
- บริจาคให้มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และบริจาคอื่นๆ สามารถนำมาลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว

--------------------------------------------------------

อ้างอิง: กรมสรรพากร, TaxBugnoms

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์