ดีบุก เมตริกตันละ 1,378,680.00 สังกะสี เมตริกตันละ 119,580.00

ดีบุก เมตริกตันละ 1,378,680.00  สังกะสี เมตริกตันละ 119,580.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท / หน่วย)  
1.ดีบุก เมตริกตันละ 1,378,680.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 119,580.00  
3.ทองคำ กรัมละ 1,954.83  
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 612,540.00  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 13 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565      
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
       

ดีบุก เมตริกตันละ 1,378,680.00  สังกะสี เมตริกตันละ 119,580.00