OSP ร่วมทุน "ยันฮี วิตามิน วอเตอร์" ตั้งบริษัทใหม่ลุยเครื่องดื่มกัญชา-กัญชง

OSP ร่วมทุน "ยันฮี วิตามิน วอเตอร์" ตั้งบริษัทใหม่ลุยเครื่องดื่มกัญชา-กัญชง

"โอสถสภา" จับมือ "ยันฮี วิตามิน วอเตอร์" ตั้งบริษัทร่วมทุน "โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ" เพื่อประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกัญชา-กัญชง ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนของโอสถสภา กับบริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด (ยันฮี) เพื่อจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศไทย

การลงทุนนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโอสถสภาในภาพรวมที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อขยายการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปยังตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ

โดยจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อค้นคว้า พัฒนา ทำการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย ใช้ หรือมีส่วนผสมที่ทำจากกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) หรือสารสกัดจากกัญชา/กัญชง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับใบนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยโอสถสภาถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ผ่านบริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (บริษัทย่อยที่โอสถสภาถือหุ้นทั้งหมด) และยันฮีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของ บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด จะมีจำนวน 5 ท่าน โดยโอสถสภามีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน และยันฮีมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันธ์บริษัทจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการจากโอสถสภา 1 ท่าน และกรรมการจากยันฮี 1  ท่าน แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของโอสถสภา