ธ.ก.ส.โอนเงินชดเชยข้าว 8.5 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส. ได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ในงวดที่ 1-11 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 12 อีก 731 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.56 ล้านครัวเรือน

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กษาปณ์ เงินรวง ระบุ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ในงวดที่ 1-11 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 12 อีก 731 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมโอนเงินโครงการประกันรายได้แล้ว 8.51 หมื่นล้านบาท  เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.56 ล้านครัวเรือน