ASW รุกธุรกิจสุขภาพความงามเพิ่มจัดตั้งบริษัทใหม่ "ดับบลิวเอชบี"

ASW  รุกธุรกิจสุขภาพความงามเพิ่มจัดตั้งบริษัทใหม่ "ดับบลิวเอชบี"

ASW แตกไลน์จากอสังหาฯไปยังธุรกิจใหม่ จัดตั้งบริษัท "ดับบลิวเอชบี" เตรียมรุกธุรกิจสุขภาพความงาม ถือหุ้น 100 %

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW  แจ้งตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

           

 

 

โดยมีรายละเอียด ชื่อบริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565  ประกอบธุรกิจ สุขภาพและความงาม  มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้น ASW  ถือหุ้นร้อยละ 99.97  ซึ่งมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนบริษัท