เช็คเงื่อนไข สินเชื่อ "ดีพร้อมเปย์" สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

เช็คเงื่อนไข สินเชื่อ "ดีพร้อมเปย์" สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

เช็คเงื่อนไข สินเชื่อ "ดีพร้อมเปย์" แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SME" สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ภายหลังจากนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้งนั้น

เช็คเงื่อนไข สินเชื่อ "ดีพร้อมเปย์" สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

ล่าสุด วันนี้(22 ธ.ค.64) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ "ดีพร้อม" ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ "ดีพร้อมเปย์"  (DIProm Pay) ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ยื่นคำขออนุมัติฯ

  • ยื่นคำขอสินเชื่อพิเศษ "ดีพร้อมเปย์" ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 

เงื่อนไขโครงการสินเชื่อพิเศษ "ดีพร้อมเปย์" (DIProm Pay) 

  • ต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของ "ดีพร้อม" ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได เริ่มต้นที่ 3% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

ทั้งนี้ สินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขาอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสาขาการผลิตและสาขาบริการ ที่ต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันจากโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป