SUN ได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชง (14 ธ.ค. 64)

SUN ได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชง (14 ธ.ค. 64)

SUN ประกาศว่าได้รับอนุมัติใบอนุญาตการปลูกพืชกัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์

บริษัทได้รับอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี 2565 และบริษัทจะยื่นขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป

 

lmpact

เรามองว่าข่าวนี้นับเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท เนื่องจากการปลูกกัญชงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจ
ไปสู่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง SUN แจ้งกับเราว่าในช่วงแรกพื้นที่เพาะปลูกสำหรับการวิจัยและ
เชิงพาณิชย์จะยังไม่มากที่ราว 2 ไร่ โดยจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างไรก็ดี SUN ได้วางแผนที่
จะขอใบอนุญาตสำหรับพื้นที่ปลูกที่กว้างขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ SUN ยังได้ลงนามข้อตกลง (MOU)
กับ JSP Pharmaceutical Manufacturing (JP.BK/JP TB) ในความร่วมมือธุรกิจกัญชง โดยในสัญญา SUN
จะเป็นผู้ส่งมอบพืชกัญชงในทาง JP นำเอาไปผลิตสารสกัดกัญชง และจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับกัญชงร่วมกันในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในช่วงต้นยังไม่มาก เราจึงยังไม่ได้
รวมส่วนนี้ในประมาณการรายได้ปี 2565F ของ SUN ซึ่งนี้จะเป็นความเสี่ยงเชิงบวกต่อผลกำไรของบริษัท
ในอนาคตหากสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกในปริมาณมากได้

 

Risk

อัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งสูง และสภาพภูมิอากาศ