ประยุทธ์สั่ง วิษณุดู กฎหมายปรับโครงสร้างบีโอไอ-เพิ่มจูงใจนักลงทุน

ประยุทธ์สั่ง วิษณุดู กฎหมายปรับโครงสร้างบีโอไอ-เพิ่มจูงใจนักลงทุน

"ประยุทธ์" สั่งเร่งรื้อโครงสร้างบีโอไอ รับนักลงทุนสั่งรองฯ “วิษณุ" ผ่าโครงสร้าง หวังเปิดช่องดึงนักลงทุน ปักหมุดในประเทศไทย พร้อมหามาตรการจูงใจเพิ่ม รวมมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีขีดเสร็จ ต้องเสร็จใน 3 เดือน ให้นำเสนอพิจารณาอีกครั้ง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม และบริการใหม่ๆ ที่เป็นเป้าหมายของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งต้องสามารถใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน และให้มารายงานนายกฯ รับทราบต่อไป

ขณะเดียวกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการสำคัญของรัฐบาลนั้น นายกฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม เร่งรัดติดตามและผลักดันการดำเนินมาตรการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะโครงการลงทุนรถไฟทางคู่และทางเดี่ยว ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ในด้านการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น ที่ผ่านมานายกฯ ได้มอบหมายในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) หลังจากได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยสั่งให้กระทรวงมหาดไทย บีโอไอ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งหารือร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และหากได้ข้อยุติแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทย เสนอประกาศนี้ให้ ครม.พิจารณา ให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด 

 

อีกทั้งยังมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าวให้สอดคล้องกับประกาศ กระทรวงมหาดไทย และให้ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา หาแนวทางปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เช่นเดียวกับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกประกาศยกเว้นคนต่างด้าวผู้ถือวีซ่า LTR ให้ไม่อยู่ในบังคับของ ข้อกำหนดอัตราส่วนการจ้างงานชาวไทยและต่างชาติ 1 ต่อ 4 

ขณะเดียวกันยังให้กรมที่ดิน เร่งรัดการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ถือวีซ่าผู้พำนักระยะยาว (แอลทีอาร์ วีซ่า) และประสาน สศช. เพื่อนำเสนอให้ คบศ. พิจารณาภายในเดือนมกราคม 2565 พร้อมกับให้กรมสรรพากร จัดทำร่างพ.ร.ฎ.ยกเว้นภาษีเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ ทางภาษีให้แก่คนต่างด้าวที่ถือครองวีซ่าแอลทีอาร์ และเสนอ ให้ ครม.เห็นชอบ

และยังให้กรมศุลกากรเป็น หน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ถือ วีซ่าแอลทีอาร์ต่อไป 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์