ส.อ.ท. ร่วมประชุม ศบศ. เสนองาน FTI EXPO 2022 ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ส.อ.ท. ร่วมประชุม ศบศ. เสนองาน FTI EXPO 2022 ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ส.อ.ท. ร่วมประชุม ศบศ. เสนองาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES ที่จะจัดขึ้นวันที่ 2-6 ก.พ. 65 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การยุคปกติใหม่ (New Normal) ขยายตลาดไทยสู่สากล ควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกินภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นลงทุน Next Normal

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)” ครั้งที่ 5/2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งส.อ.ท. ได้นำเสนอรายละเอียดงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมรับทราบ 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานนี้จะเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศ Restart Thailand's Economic Engine ที่ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ทั้งการแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ พร้อมกับการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิด Bio Circular Green Economy และ Made in Thailand "เป็นการจุดพลุดอกแรก" เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง

 

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Restart Thailand) และมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ

การจัดงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทยให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วนที่ประเทศสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal

 

โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานและรับชมกิจกรรมผ่าน Live รวมถึง มีส่วนร่วมผ่านช่องทาง Online ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และสร้างโอกาสทางการค้ากว่า 1,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ศบศ. ยังได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส และมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เป็นต้น