เกษตรผนึก 5 หน่วยงาน ยกระดับเกษตรกรขึ้นแท่นผู้ประกอบการ

เกษตรผนึก 5 หน่วยงาน ยกระดับเกษตรกรขึ้นแท่นผู้ประกอบการ

เกษตรฯ จับมือ ธ.ก.ส.- บางจาก - ปัญญาภิวัฒน์ - สวทช. - สวก. ต่อยอดเกษตรกรปราดเปรื่องอัพเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ เน้นรวมกลุ่มเครือข่าย สร้างแนวคิดธุรกิจเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการ  ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 

และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการการผลิต และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

        อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการกิจการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ เป็นอีกแนวทางในการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ

โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการ ทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดต้นทุนด้านการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรรวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สู่การยกระดับเพื่อการส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรกรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ และชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

        นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 78 ราย และจากการติดตามผลความก้าวหน้าของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 66 ราย พบว่า

เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดธุรกิจ หรือประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ 8 - 71 และเพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ” ขึ้น

 

เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมในปีที่ผ่านมา จำนวน 21 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol) รวมทั้งการรวมกันเป็นกลุ่ม และเครือข่ายเพื่อสร้างแนวคิดที่ยั่งยืนในการทำการเกษตรแบบระบบธุรกิจเกษตร ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

ในวันนี้(2 ธ.ค.)  ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาร่วมกันพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำอย่างแท้จริง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์