เปิดแฟ้ม ครม.30 พ.ย.นายกฯหารือรับมือโควิดกลายพันธุ์ ‘โอไมครอน’

เปิดแฟ้ม ครม.30 พ.ย.นายกฯหารือรับมือโควิดกลายพันธุ์  ‘โอไมครอน’

นายกฯนำ ครม.ถกรับมือโอไมครอน หลังพบกระจายแล้วในหลายประเทศ เตรียมสั่งยกระดับมาตรการสาธารณสุข คลังเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุน กบข. พร้อมของบอุดหนุนสภาพคล่องการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (30 พ.ย.) ที่ประชุมจะมีการรับทราบรายงานสถานการณ์ และแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" หลังจากเชื้อตัวนี้ได้มีการกระจายจากแอฟริกาไปยังหลายประเทศทั่วโลก 

รวมทั้งการหารือถึงการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งการเตรียมพร้อมทางสาธารณสุข วัคซีน และยารักษาโควิดที่จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ครั้งที่ 1 (First Meeting of the International Forum on COVID-19 Vaccine Cooperation)

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ...(มาตรการ ภาษีสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข)

รวมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..)

สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ...(แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของ ข้าราชการฝ่ายอัยการ

ในส่วนของวาระเพื่อทราบ ได้แก่ สสว.เสนอรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน ในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ.. ..) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการแบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากร บนระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงกลาโหม เสนอร่างกฏกระทรวง (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วย เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่...

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา การเสนอความเห็นขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เป็นต้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์