เปิดแฟ้ม ครม.23 พ.ย.เตรียมเคาะเว้นภาษีหนุนมาตรการเอสเอ็มอีพยุงจ้างงาน

เปิดแฟ้ม ครม.23 พ.ย.เตรียมเคาะเว้นภาษีหนุนมาตรการเอสเอ็มอีพยุงจ้างงาน

เปิดวาระ ครม.23 พ.ย. เตรียมเคาะเว้นภาษีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีพยุงการจ้างงาน กลาโหมขอเปลี่ยนแปลงงบราชการลับ   กระทรวงพลังงานเสนอการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง

วันนี้ (23 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระเข้าสู่่การพิจารณาที่น่าสนใจหลายวาระ ได้แก่ 

การเสนอขอยกเว้นภาษีในส่วนที่ภาครัฐให้เงินกู้ฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ภาครัฐช่วยเหลือช่วยค่าจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 - 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565) และมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

กระทรวงกลาโหม ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินราชการลับ

กระทรวงพลังงาน เสนอการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Energy Parthnership : BREP ) ของสาธารณรัฐประชาชน

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ พ.ศ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อช าระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ย FISD 1 และ FIDF 3

กระทรวงทรัพยากรฯ เสนอร่างข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  

ร่างข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ในเครือของการเคหะ แห่งชาติ พ.ศ. .. เป็นต้น

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตรฯเสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน SPS อาเซียน - จีน ครั้งที่ 7 และการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนด ในการ กักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีนฉบับต่อใหม่

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.

รายงายของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (กองทุนเพื่อผู้เคยเป็น สมาชิกรัฐสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการส างานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิ้น)