เงินประกันรายได้ ชาวนา ธ.ก.ส.พร้อมโอนสัปดาห์หน้างวด 3-5

เงินประกันรายได้ ชาวนา ธ.ก.ส.พร้อมโอนสัปดาห์หน้างวด 3-5

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าวนาปีทันที หลัง ครม.ไฟเชียว โดยจะเริ่มโอนนับตั้งแต่งวดที่ 3-5 ในสัปดาห์หน้า และต่อเนื่องจนครบกว่า 30 งวดในสิ้นปีนี้ ยันมีเม็ดเงิน 1.5 แสนล้านรองรับประกันภัย 3 พืชหลัก พร้อมแนะใช้สินเชื่อชะลอการผลิต หนุนกลไกราคาปรับเพิ่ม

นายสมเกียรติ กิมาวหา  รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะโฆษก ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.มีความพร้อมที่จะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 นับตั้งแต่งวดที่ 3-5 ในสัปดาห์หน้า และ ต่อเนื่องจนครบกว่า 30 งวดในสิ้นปีนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินตามโครงการจำนวน 7.6 หมื่นล้านบาท เป้าหมาย 2 ล้านตันในอังคารที่จะถึงนี้

“วงเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับจ่ายเงินรอบแรกต้นเดือน พ.ย.64 ที่จ่ายไปแล้ว  1.3 หมื่นล้านบาท รวมเป็นใช้เงินสำหรับประกันรายได้ 8.9 หมื่นล้านบาท”

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะต้องเห็นชอบการขยายเพดานการชำระหนี้คืนแบงก์รัฐ จาก 30% เพิ่มเป็น 35% ของเงินงบประมาณรายจ่ายในปี 2565 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ซึ่งจะทำให้ธ.ก.ส.สามารถสำรองเงินจ่ายในโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรดังกล่าวได้

สำหรับการชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนให้ชาวนา  3-5 งวด จากทั้งหมด 31 งวด เริ่มในสัปดาห์หน้า  เช่น ข้าวหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน หากราคารับซื้อ 13,00 บาท ชาวนาจะรับส่วนต่าง 2,000 บาทต่อตัน

โดยคณะอนุกรรมการจากหลายหน่วยงานจะประกาศราคารับซื้ออ้างอิง ทุกสัปดาห์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปเทียบกับราคาประกันรายได้ เพื่อชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร  ยอมรับเกือบทุกชนิดราคาต่ำกว่าเพดานประกันรายได้

โดยราคาประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ประกาศเป็นรายเดือน เหมือนกับมันสำปะหลัง 2.5 บาทต่อกิโลกรัม

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้

  • เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • แจ้ง รายชื่อ ประเภทปลูกข้าว ช่วงเวลาวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว และราคาส่วนต่างต้องชดเชยตามพื้นที่ทั้งหมด เพื่อคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณกำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อส่งให้ ธ.ก.ส.ใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน  จากนั้น ธ.ก.ส. จะส่ง SMS หรือแจ้งในพื้นที่ให้เกษตรกรรับทราบ โดยขอย้ำให้เกษตรกรดูแลความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เพื่อนำมาร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว เพื่อรับเงินค่าเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉาง  โดยรัฐบาลดูแลค่าเก็บรักษา เมื่อข้าวไม่ออกสู่ตลาดจำนวนมากพร้อมกัน ราคาจะขยับขึ้น เพื่อช่วยเหลือรัฐทางอ้อม

จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเค่ชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect