วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

สรุปรายละเอียด "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" จากธนาคาร "ออมสิน" พร้อม "วิธีลงทะเบียน" สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุม อาชีพค้าขาย ช่าง ขับรถรับจ้าง โชห่วย ฯลฯ

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ช่าง ค้าขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีกต่างๆ ฯลฯ สามารถขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"

สรุปรายละเอียดที่ต้องรู้เกี่ยวกับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ของธนาคารออมสิน พร้อมวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ย : 3.99% ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้เงิน :
1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

จำนวนวงเงินให้กู้:
วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

วงเงินโครงการ: รวม 5,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ: ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

  •  วิธีขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จากออมสิน 

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ คลิกที่นี่ 

- อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมเงื่อนไข ก่อนเลือกตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ จัดเก็บและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อ 

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

- ลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงจนครบถ้วน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

- ยืนยันตัวตน เลือกปุ่มลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากธนาคาร

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "ออมสิน" โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสนบาท

 

------------------------------------------------------

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน