‘อีอีซี’ เคลื่อน 4 แผนงานบูรณการงบฯปี 66 ดันเป้าลงทุนปีละ 5 แสนล้าน

‘อีอีซี’ เคลื่อน 4 แผนงานบูรณการงบฯปี 66 ดันเป้าลงทุนปีละ 5 แสนล้าน

​สกพอ. เปิดเวทีชูความสำเร็จต้นแบบแผนงานบูรณาการอีอีซี สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดแผนงานฯ ปีงบประมาณ 2566 สร้างความร่วมมือ รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ใช้งบคุ้มค่าสูงสุด เร่งเครื่องเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้มั่นคง ยกคุณภาพชีวิตคนอีอีซีสมดุลและยั่งยืน

วันนี้ (19 พ.ย.2564) ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมเสวนา “เปิดความสำเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน” โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สกพอ. ดร.อภิชาต ทองอยู่ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการศึกษา สกพอ. นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ1 และนางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผน สกพอ. ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากโครงการภายใต้แผนงานบูรณการอีอีซี ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น กว่า 500 คน จาก 150 หน่วยงาน 

การจัดเสวนาฯ ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นรูปธรรมผ่านแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาอีอีซี และแผนงานบูรณาการฯ นำเสนอโครงการที่ประสบผลสำเร็จ และการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ 

รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเตรียมกำหนดเป้ามาย แนวทาง ตัวชี้วัด ให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สกพอ. ได้กำหนด 4 แนวทางตามภารกิจที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงส่งต่อการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่

1) ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่การวางโครงข่ายดิจิทัลเพื่อดึงทุนเอกชน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2) พัฒนาและยกระดับบุคลากร การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม หลอมรวมการศึกษา พัฒนาทักษะบุคลากร สู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม รองรับการวิจัยชั้นนำ พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์

3) พัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างระบบนิเวศเมืองด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เกษตรอัจฉริยะ สาธารณสุข เมืองน่าอยู่ และสิ่งแวดล้อม

4) ดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ GDP ทั้งในระดับพื้นที่ และในภาพรวมของประเทศ

สำหรับ แผนงานบูรณาการ อีอีซี ถือเป็นต้นแบบสร้างการมีส่วนร่วม รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาชน ตั้งแต่จัดทำแผนบริหารทรัพยากรร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ด้วยแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมลงทุนร่วมพัฒนา” มุ่งเน้นใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด