“เอกชน”ชูลดคาร์บอน-บีซีจี เจ้าภาพ "สภาธุรกิจเอเปค” ปีหน้า

“เอกชน”ชูลดคาร์บอน-บีซีจี เจ้าภาพ "สภาธุรกิจเอเปค” ปีหน้า

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ในปี 2565 ซึ่งจะมีเวทีการประชุมของภาคเอกชนคู่ขนาน คือ การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC) ทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 

ประกอบด้วยสมาชิก 63 ราย ที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจ 3 คนต่อเขตเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ สำหรับไทยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยแต่ละปีจะมีการเวียนให้สมาชิกแต่ละประเทศทำหน้าที่ประธาน
 

ทั้งนี้ ABAC ตั้งคณะทำงานที่ต้องการผลักดันโครงการ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดูแลเรื่องการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

2.ดิจิทัล การใช้ประโยชน์จาก 5G สร้างการป้องกันทางไซเบอร์ 

3.MSMEsให้ความสำคัญกับนโยบายเพื่อกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย 

4.ด้านความยั่งยืน มีบทบาทในการขับเคลื่อนโมเดล BCG และ ESG ในภาคธุรกิจ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

5.เศรษฐกิจและการเงิน พัฒนาระบบ PPP การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาการเงินดิจิทัล

 

ทั้งนี้ ABAC 2022 ได้กำหนดประเด็นหลักของงาน คือ EMBRACE ENGAGE ENABLE ซึ่งสื่อความหมาย ดังนี้ 

EMBRACE แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก 

ENGAGE สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรค์สร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน

ENABLE ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา

“เชื่อว่าการที่ไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพในการประชุม ABAC ในปี 2022 โดยมุ่งจัดงานในรูปแบบ physical เนื่องจากผู้นำทั่วโลกไม่ได้พบกันร่วม 3 ปี งานประชุมเอเปคจึงจะเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำประเทศและผู้นำภาคเอกชนจะได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีโลก จะทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นฟู ด้วยจะมีทั้งผู้นำคณะทำงาน และผู้ติดตามจาก 21 เขตเศรษฐกิจเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งพันคนในช่วงปลายปีหน้า” 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม Executive Director ABAC 2022 และประธานคณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 กล่าวว่า คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 เป็นคณะทำงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันข้อเสนอต่างๆ ที่ประเทศไทยเห็นว่ามีความสำคัญ โดยจะทำงานร่วมกับ 5 Working Group ของ ABAC อย่างใกล้ชิด และจะมีการสรุปประเด็นในร่างหนังสือเสนอผู้นำ APEC และรัฐมนตรี APEC ในงานประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงาน Event ABAC4 กล่าวว่า การประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) จะมีทั้งหมด 4 ครั้งในปี 2022 โดย ABAC1 กำหนดจัดงานในวันที่ 15-18 ก.พ. 2565 ที่ประเทศสิงคโปร์ ABAC2 กำหนดจัดในเดือน เม.ย.ประเทศแคนาดา ABAC3 กำหนดจัดในเดือน ก.ค.ที่จีน 

ขณะที่ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ABAC4 ปลายเดือน ต.ค.ถึงต้นเดือน พ.ย.2565 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอำนวยการ ABAC 2022 และมีคณะทำงานย่อยอีก 4 คณะมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้แก่

1.คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 

2.คณะทำงาน Event ABAC4 2022 

3.คณะทำงาน Event APEC CEO Summit 2022 

4.คณะทำงาน Sponsor ABAC 2022 

สำหรับคณะทำงานต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน ABAC จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ที่จะมาร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทน ABAC ประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022 กล่าวว่า การประชุม APEC CEO Summit จะมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.ถึงต้นเดือน พ.ย.2565 ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย เนื่องจากจะมีการเชิญผู้นำประเทศ APEC หลายท่านเข้าร่วมงาน 

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าผู้นำทุกท่านจะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพา 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ไปได้ นอกจากนี้ ยังมี CEO ผู้นำทางธุรกิจ รวมถึงผู้แทนบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงาน ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งของไทย

นายกอบศักดิ์ ดวงดี ผู้แทน ABAC ประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 18 พ.ย.2564 จะจัดงาน APEC Digital Trade Symposium : Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC ถือเป็นกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทย โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก International Chamber of Commerce (ICC) และ Asia Pacific Financial Forum (APFF) ภายใต้ ABAC ที่ได้เข้าร่วมจัดงานและจัดวาระการประชุมรวมถึงเชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสำคัญต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมเป็นวิทยากรใน Symposium ครั้งนี้