เปิดไส้ในงบ “การบินไทย” 9 เดือน กำไร 51,115 ล้านบาท

เปิดไส้ในงบ “การบินไทย” 9 เดือน กำไร 51,115 ล้านบาท

"การบินไทย" โชว์แผนฟื้นฟูธุรกิจดันทำกำไรต่อเนื่อง งวด 9 เดือนแรกกวาด 5.1 หมื่นล้านบาท หลังปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างองค์กร และขายทรัพย์สิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 พบว่ามีกำไรสุทธิจำนวน 51,115 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนสุทธิ 49,561 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 51,121 ล้านบาท

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในงวด 9 เดือนแรก บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อยู่ที่ 21,491 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12,465 ล้านบาท หรือลดลง 36.7% ซึ่งเป็นผลจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทและผู้บริหารแผนฟื้นฟูได้พยายามปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

อย่างไรก็ดี ในงวดดังกล่าวบริษัทยังมีรายได้จากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ หรือ One time เป็นจำนวน 72,566 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไร และผลที่ตามมาในแง่งบดุล ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เคยติดลบ 1.28 แสนล้านบาท จากช่วงปลายปีที่แล้ว ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเหลืออยู่ 7.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อความสามารถในการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต และส่วนตัวผมหวังว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะติดลบลดลงต่อเนื่อง จากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ที่เห็นผล

ทั้งนี้ หากเปิดไส้ในงบการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 73,084 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้งบการเงินของการบินไทยมีกำไร ประกอบด้วย

 1. กำไรจากการขายเงินลงทุน 2,202 ล้านบาท
 2. กำไรจากการขายทรัพย์สินจำนวน 628 ล้านบาท
 3. กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 60,730 ล้านบาท
 4. เงินชดเชยโครงการร่วมใจจากองค์กร 4,936 ล้านบาท
 5. เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน 1,222 ล้านบาท
 6. การปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 8,323 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างองค์กร และผลประโยชน์ของพนักงาน
 7. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จำนวน 18,440 ล้านบาท
 8. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  จำนวน 116 ล้านบาท
 9. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 11,197 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชีของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงานเครื่องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

ขณะที่รายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้รวม 14,990 ล้านบาท ลดลง 29,230 ล้านบาท หรือราว 66.1% โดยรายได้มาจาก

 1. รายได้มาจากค่าโดยสาร และค่าน้ำหนักส่วนเกิน 2,529 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29,819 ล้านบาท
 2. รายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำนวน 6,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 634 ล้านบาท
 3. รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การบริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการคลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ รวมจำนวน 4,058 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,288 ล้านบาท
 4. รายได้อื่น จำนวน 1,968 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,243 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกรายได้จากการหักกลบลบหนี้ค่าบริการ และซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ จำนวน 45.5 MUSD หรือประมาณ 1,457 ล้านบาท ตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ การบินไทยเริ่มกลับมาทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศครอบคลุมทั่วทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย รวมทั้งหมด 36 เส้นทางบิน พร้อมบริการแบบเต็มรูปแบบ และเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 รองรับนโยบายการเปิดประเทศของไทย เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โดย 10 วันแรกหลังจากเปิดประเทศ พบว่ามีผู้โดยสารวันละ 750 คน เพิ่มขึ้นหากเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 300 คน นับเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการบินไทยยังประเมินว่าผลการดำเนินงานในปี 2565 จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท ภายใต้ปัจจัยภายนอกที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง และหวังว่าในปี 2566 จะเริ่มกลับมามีกำไร โดยคาดว่าในปีดังกล่าวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท เพิ่มต่อเนื่องในปี 2567 จะมีรายได้ 1.4 – 1.5 แสนล้านบาท

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์