เช็คลิสต์ ‘ยื่นภาษี’ ปี 2564 ‘ลดหย่อนภาษี’ อะไรได้บ้าง ?

เช็คลิสต์ ‘ยื่นภาษี’ ปี 2564 ‘ลดหย่อนภาษี’ อะไรได้บ้าง ?

เตรียมตัวคำนวณการ "ลดหย่อนภาษี" สำหรับ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ก่อน "ยื่นภาษี" ปี 2564 ที่จะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 65

เทศกาล "ยื่นภาษี" กลับมาอีกครั้ง สำหรับ "ปีภาษี2564" สำหรับผู้มีเงินได้ทั้งหลาย ต้องเตรียมยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ที่ "กรมสรรพากร" จะเปิดให้ยื่นภาษีในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 65

ผู้ที่ต้องยื่นภาษีคือกลุ่มประชาชนไทยที่เป็น "ผู้มีเงินได้" หรือ "รายได้" ทั้งปีเกิน 120,000 บาท โดยจะต้องนำรายได้มา "หักค่าใช้จ่าย" เช่น ผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนและค่าจ้าง ประเภท 40(1) และ 40(2) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้มีเงินได้ประเภทอื่นๆ ก็จะสามารถหักค่าลดหย่อนแตกต่างกันออกไปตาม "ประเภทเงินได้" ที่ตัวเองได้รับตลอดปี 2564

อย่างไรก็ตามผู้มีเงินได้มีหน้าที่แค่ "เลือกประเภทเงินได้" ของตัวเองให้ถูกต้อง ระบบก็จะคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายให้ขณะกรอกยื่นภาษีอัตโนมัติ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 

นอกจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถ "ลดหย่อนภาษี" ตามสิทธิต่างๆ ของตัวเองได้ โดยแต่ละบุคคลก็จะมีสิทธิที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แตกต่างกันออกไป

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงชวนไปเตรียมตัว "ลดหย่อนภาษี" ก่อนยื่นภาษีจริง พร้อมเช็คลิสต์ว่าในปีภาษีนี้ผู้มีเงินได้สามารถ "ลดหย่อนภาษี" อะไรได้บ้าง โดยรวบรวมออกเป็น 4 หมวดหมู่สำคัญ ดังนี้

 

 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 

1.1 ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
1.2 คู่สมรส 60,000 บาท
1.3 บุตร 30,000 บาท (บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป 30,000 บาท)
1.4 ค่าคลอดบุตร  60,000 บาท (ต่อครรภ์)
1.5 พ่อแม่ 30,000 บาท (ต่อคน)
1.6 ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ 60,000 บาท

 2. ประกัน/ลงทุน 

2.1 ประกันชีวิต/เงินฝากที่มีประกันชีวิต(ประกันสะสมทรัพย์) 100,000 บาท
2.2 ประกันสุขภาพตัวเอง 25,000 บาท
ส่วนนี้ (ข้อ 2.1-2.2) รวมกันแล้ว ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
2.3 ประกันสุขภาพพ่อแม่ 15,000 บาท
2.4 ประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท เนื่องจากในปี 2564 ประกันสังคมมีนโยบายเรียกเก็บเงินสมทบลดลงในช่วงโควิด-19 ระบาด จากสูงสุดเดือนละ 750 บาท ดังนี้

- เดือนมกราคม หัก 3% สูงสุด 450 บาท
- เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หัก 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน หัก 2.5% สูงสุด 375 บาท
ขณะที่เดือนธันวาคม ไม่ได้มีการแจ้งลดการหักเงินสมทบ จึงกลับมาคิดที่เต็มจำนวนเช่นเดิม คือ 750 บาท รวมเป็นทั้งปี 2564 ผู้ประกันตน มาตรา 33 จ่ายเงินสมทบรวมสูงสุด 5,100 บาท

2.5 เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
2.6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข./ สงเคราะห์ครูฯ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
2.7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
2.8 กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 30% ของเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท
2.9 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 13,200 บาท
ส่วนนี้ (2.5-2.9) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 3. กระตุ้นเศรษฐกิจ 

3.1 ดอกเบี้ยบ้าน 100,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต (ธุรกิจที่มีเครื่อง EDC) = เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง

 4. บริจาค 

4.1 บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
4.2 การศึกษา กีฬา สังคม และ รพ.รัฐ  ลดหย่อน 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
4.3 บริจาคให้มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และบริจาคอื่นๆ สามารถนำมาลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว

เช็คลิสต์ ‘ยื่นภาษี’ ปี 2564 ‘ลดหย่อนภาษี’ อะไรได้บ้าง ?

ที่มา: กรมสรรพากร, iTax, Taxbugnoms