กรมโรงงานเดินหน้าชูพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2

กรมโรงงานเดินหน้าชูพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 อีก 15 พื้นที่ใหม่ หลังประสบความสำเร็จ ระยะที่ 1 มาแล้ว 18 พื้นที่ พร้อมดันนโยบาย BCG เต็มที่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้การหมุนเวียนทรัพยากร และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะที่ 1 รวม 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และจะผลักดันให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 15 พื้นที่ใหม่ ใน 11 จังหวัดเดิม (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา และราชบุรี) และ 4 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือ SEZ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตากและตราด

รวมทั้งระยะที่ 3 เพิ่มอีก 20 พื้นที่ใหม่ 20 จังหวัดใหม่ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชุมพร ลำปาง ลำพูน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พิษณุโลก บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และลพบุรี

 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายในปี 2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด โดยเมื่อนับรวมเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 3 ระยะรวมทั้งสิ้น 39 จังหวัด 53 พื้นที่

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มอบนโยบายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 ใน 15 พื้นที่ใหม่หลังประสบความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 1

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรอ. มุ่งมั่นส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ หรือ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) จำนวน 63 โรงงานและโครงการ CSR-DIW Continuous จำนวน 348 โรงงาน

กรมโรงงานเดินหน้าชูพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน และนับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,505 ราย