กรมโรงงานเดินหน้าเต็มสูบ เร่งกำจัดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะล้น

กรมโรงงานเดินหน้าเต็มสูบ เร่งกำจัดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะล้น

กรมโรงงานเดินหน้า เร่งกำจัดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะล้น หลัง ครม. มีมติให้ อก. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้ออย่างเร่งด่วน

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลัง ครม. มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ โดยให้เร่งดำเนินการนำขยะติดเชื้อไปเผาในโรงงานที่มีความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดเป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จึงได้บูรณาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดดำเนินการเป็นการด่วน เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ครม.

กรมโรงงานเดินหน้าเต็มสูบ เร่งกำจัดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะล้น หลังจากประเทศไทยเจอการระบาดของโรคโควิด-19 สถานพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถรองรับคนป่วยได้เพียงพอ จึงได้มีการสร้างโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย หรือสถานกักกันตัวต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้มีขยะติดเชื้อตกค้างสะสมรอรับไปทำลายเป็นจำนวนมาก เกินกว่ากำลังที่สาธารณสุขจะดำเนินการได้

จึงได้มีการประสานหารือกันระหว่างสาธารณสุข อุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะบูรณาการการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อร่วมกัน จนเป็นที่มาของมติ ครม. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีเตาเผา และมีความพร้อม เพื่อรับขยะติดเชื้อไปกำจัดให้หมด

ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม นายวันชัยกล่าว

 

 

โดยขณะนี้กรมโรงงานได้ให้ความเห็นชอบโรงงานทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับขยะติดเชื้อมากำจัดได้ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การคัดแยก รวบรวมบรรจุจัดเก็บ และซีลที่ต้นทางตลอดจนการขนส่ง กรมอนามัยจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหมด และกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำกับดูแลในขั้นตอนของการรับขยะติดเชื้อเข้าสู่เตาเผา ตลอดจนเผาตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด