กฟผ.ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันท่องเที่ยวเชียงใหม่

กฟผ.ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันท่องเที่ยวเชียงใหม่

กฟผ.ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ นำร่อง 7 วัดเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ด้วยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน ด้วยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

กฟผ.ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันท่องเที่ยวเชียงใหม่

ทั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชุมชน จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 รองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล สร้างความปลอดภัยภายในวัดจากการใช้ไฟส่องสว่าง LED สร้างความสวยงามยามค่ำคืน รวมถึงเป็นต้นแบบขยายผลการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

กฟผ.ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันท่องเที่ยวเชียงใหม่

สำหรับการดำเนินงาน กฟผ. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย โคมส่องสว่างชนิด LED และโคมส่องสว่างชนิด LED ระบบโซลาร์เซลล์ ภายในวัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องในเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดย กฟผ. และพันธมิตร 5 หน่วยงาน จะทำการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดถาวรในศาสนสถาน รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วน ศาสนสถานอีก 31 แห่งในระยะต่อไป

กฟผ.ชูต้นแบบนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันท่องเที่ยวเชียงใหม่