รวม ‘สินเชื่อ’ จากธนาคาร ปล่อยกู้ช่วยแก้ ‘หนี้นอกระบบ’

รวม ‘สินเชื่อ’ จากธนาคาร ปล่อยกู้ช่วยแก้ ‘หนี้นอกระบบ’

เช็คลิสต์ "สินเชื่อ" จากธนาคารต่างๆ ที่ "ปล่อยกู้" หรือให้ประชาชน "กู้เงิน" เพื่อช่วยแก้ปัญหา "หนี้นอกระบบ" เรื้อรัง

“หนี้นอกระบบ” หนึ่งในปัญหาทางการเงินของคนไทยที่มีท่าทีจะรุนแรงขึ้นในช่วง “โควิด-19” ข้อมูลสำนักงานสถิติการคลัง ระบุว่า ณ เดือน มิ.ย. 64 ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐราว 1,300,000 คน มีหนี้นอกระบบหรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของจำนวนผู้ที่พึ่งพิงสวัสดิการจากรัฐทั้งหมด

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสำรวจ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 3.76% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ระดับ 2.47% สะท้อนว่าคนไทยกำลังประสบกับปัญหาการแก้หนี้นอกระบบอย่างมาก

ทว่า ปัจจุบัน มีอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังตกอยู่ในวังวนหนี้นอกระบบ นั่นคือการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ประสบปัญหา เพื่อปิดหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง มาอยู่ในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าและมีหน่วยงานกำกับดูแล

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงรวมสินเชื่อที่ปล่อยกู้สำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาหนี้นอกระบบ โดยรวบรวมจากธนาคารที่ยังปล่อยสินเชื่ออยู่ในขณะนี้

 

 1. ธนาคารออมสิน 

โครงการ: สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ 

จุดประสงค์: เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

คุณสมบัติผู้กู้:

- เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

รายละเอียดสินเชื่อ:
- ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา
- ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน หรือโทร 1115

 

 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. 

2.1 โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน 

จุดประสงค์: เพื่อใช้เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

รายละเอียดสินเชื่อ:
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย 
- วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย (กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง)
- อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 
- ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี 
- ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2.2 โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)

จุดประสงค์: สำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรลูกค้า

รายละเอียดสินเชื่อ:
- สนับสนุนเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 
- อัตราดอกเบี้ย MRR+ (0 ถึง 3) ต่อปี 
- ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้
- ได้สิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย  
- เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทาง LINE Official BAAC Family

 

2.3 โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

จุดประสงค์: สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ (2.1) ด้วยการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม โดยการฝึกอบรวมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

รายละเอียดสินเชื่อ:
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย
- อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก
- อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.50%) ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
- ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี 
- ระยะเวลาโครงการถึง 31 มีนาคม 2566

 

รวม ‘สินเชื่อ’ จากธนาคาร ปล่อยกู้ช่วยแก้ ‘หนี้นอกระบบ’

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่โทรผ่าน Call Center 0-2555-0555

 

ที่มา: