บอร์ด EE ไฟเขียวตั้ง "วรศักดิ์ เกรียงโกมล"นั่งแท่นซีอีโอ มีผล28ต.ค.นี้

บอร์ด EE ไฟเขียวตั้ง "วรศักดิ์ เกรียงโกมล"นั่งแท่นซีอีโอ  มีผล28ต.ค.นี้

ทีประชุมบอร์ด EE เห็นชอบให้แต่งตั้ง "วรศักดิ์ เกรียงโกมล"  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทดแทน "ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์" มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.64 เป็นต้นไป

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)  หรือ EE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2564 ได้มีมติดังนี้ 1. รับทราบการลาออกของ "นายนิวัตน์ แจ้งอริยะวงศ์ "จากตำแหน่งกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ สาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง "นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล"  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทดแทน "นางสาว ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์" มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

บอร์ด EE ไฟเขียวตั้ง "วรศักดิ์ เกรียงโกมล"นั่งแท่นซีอีโอ  มีผล28ต.ค.นี้

3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง "นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ"  ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทดแทน ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่ ยังคงเหลือของดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์