OR ควักเงิน 192 ล้าน ซื้อหุ้น "โคเอ็น" ขยายธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

OR ควักเงิน 192 ล้าน ซื้อหุ้น "โคเอ็น" ขยายธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

บอรด์ OR ไฟเขียวบริษัทลูก "มอดูลัส เวอนเจอร์" ซื้อหุ้น "อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน" ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น "โคเอ็น" วงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม

วันที่ 27 ต.ค.64 นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 20 ก.ย.2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด (ISGC) ในวงเงินไม่เกิน 192 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนคังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ISGC มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน ISGC

โดย ISGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ KOUEN และแบรนด์อื่นๆ การลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 ต.ค.2564

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน