ธปท. ยืดให้ความช่วยเหลือผ่าน กองทุน BSF ถึงสิ้นปี 65

ธปท. ยืดให้ความช่วยเหลือผ่าน กองทุน BSF ถึงสิ้นปี 65

ธปท. มีมติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ BSF ออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 2565 หลังโควิดยังระบาดต่อเนื่อง

     นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (คณะกรรมการกำกับกองทุน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อรักษา สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization  Fund : BSF )  ออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 2565

    ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่แน่นอนสูง ซึ่งการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจตามพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

    กองทุน BSF จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง (liquidity backstop) ในระยะสั้น แก่ธุรกิจที่มีพื้นฐานที่ดีแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวซึ่งที่ผ่านมา การจัดตั้งกองทุน  BSF มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทย ทำให้การระดมทุนของภาคธุรกิจโดยการออกตราสารหนี้ดำเนินการได้ต่อเนื่องเป็นปกติ 

     ดังนั้น ในระยะข้างหน้าที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน การขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีกระยะหนึ่งจะช่วยรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และช่วยรักษาเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม
     ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF จะยังคงเดิม และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

.     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF เพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน 1/2564 (ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

​​​​