TIPH ลุยตั้งบ.ใหม่ "ทิพย ไอเอสบี" ภายใน 45 วัน หลังที่ประชุมบอร์ดไฟเขียว

TIPH ลุยตั้งบ.ใหม่ "ทิพย ไอเอสบี" ภายใน 45 วัน หลังที่ประชุมบอร์ดไฟเขียว

ที่ประชุมบอร์ด "ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" ไฟเขียว ประกาศตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ "ทิพย ไอเอสบี" ภายใน 45 วัน เพื่อสนับสนุนธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มให้แข็งแกร่งและช่วยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ "บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด"   เพื่อการจัดโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

"บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด"  จะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยมีรายผู้ถือหุ้น ดังนี้  1. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งสำ จำกัด (มหาชน) 2. นายสมพร สืบถวิลกุล
3. นายณาศิส ประเสริฐสกุล 4. นายสาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ และรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 1.นายสมพร สืบถวิลกุล 2. นายณาศิส ประเสริฐสกุล 3. นายสาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งสั จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ " บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด"   เพื่อการจัดโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น