กนอ.รับลูก ครม.ศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมฯ ราชทัณฑ์

กนอ.รับลูก ครม.ศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมฯ ราชทัณฑ์

กนอ. รับลูกคณะรัฐมนตรี เร่งศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ มุ่งฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน ให้โอกาสผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม พร้อมหาแนวทางดึงดูดการลงทุนในพื้นที่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.รับทราบผลการศึกษาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ทำการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน และสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพในอนาคต ลดจำนวนอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง 

มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้พ้นโทษและผู้อยู่ระหว่างพักการลงโทษหรือลดจำนวนวันต้องโทษ โดยกนอ.จะนำแนวทางที่ได้จากข้อเสนอแนะของ ครม.ไปร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานตามมติ ครม.ต่อไป

เบื้องต้นจากการศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมนั้น จะดำเนินการในลักษณะของการเชิญชวนผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดหาที่ดินของเอกชนและพัฒนาเป็นนิคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ กนอ.ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม ส่วนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ทักษะฝีมือ และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย 

“กนอ.จะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ มาตรการ และสิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดนักลงทุน อาทิ จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม, การให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม, การยกเว้นค่าใช้จ่ายร่วมดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดำเนินงาน และการจัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนควบคุม กำกับดูแล และประสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ จะให้เอกชนเป็นผู้จัดหาพื้นที่ โดยเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และสมุทรสาครก่อน ซึ่ง กนอ.ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจให้มาร่วมลงทุน โดยกนอ.ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”นายวีริศฯ กล่าวทิ้งท้าย