AOT กู้ "กรุงไทย-ออมสิน" 2.5 หมื่นล้าน เสริมสภาพคล่องหลังโควิด

AOT กู้ "กรุงไทย-ออมสิน" 2.5 หมื่นล้าน เสริมสภาพคล่องหลังโควิด

AOT กู้เงิน 2 แบงก์ใหญ่ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 2.5 หมื่นล้าน “กรุงไทย” วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน “ออมสิน” อีกไม่เกิน 5 พันล้าน พร้อมหั่นเป้าคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปี 65-67 จากผลกระทบโควิดระลอกใหม่รุนแรง

นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. มีมติให้ AOT กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และ/หรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางทางอากาศ ทำให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 บริษัทจำเป็นต้องจัดการเงินทุนจากแหล่งภายนอก

สำหรับรายละเอียดการกู้ยืมกับธนาคารกรุงไทยภายใต้วงเงิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้น (Call Loan+P/N) ระยะเวลาไม่เกิน 180 วันและสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ส่วนการกู้ยืมธนาคารออมสิน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาว 3 ปี

เนื่องจาก AOT เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จึงต้องมีการขออนุมัติกรอบวงเงินกู้จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยบริษัทได้เสนอแผนความต้องการเงินกู้ฯ ต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ซึ่งรวมแผนการกู้เงินของ AOT จำนวน 25,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567 จากการประเมินผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับเดือน ต.ค.2564 โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 483,695 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 62.13 ล้านคน ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 768,658 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 116.13 ล้านคน และปีงบประมาณ 2567 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 925.197 เที่ยว และผู้โดยสารรวม 143.05 ล้านคน

ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือน ต.ค. ลดลงจากคาดการณ์เดิมในเดือน ก.พ. 11.04 ล้านคน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือน เม.ย.เป็นต้นมา โดยผลการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการคาดการณ์ผู้โดยสาร