เริ่มวันนี้ ! กพท.คลายล็อคสายการบิน ไฟเขียวขายตั๋วนั่งเต็มลำ

เริ่มวันนี้ ! กพท.คลายล็อคสายการบิน ไฟเขียวขายตั๋วนั่งเต็มลำ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศคลายล็อคสายการบิน ขยายเวลาทำการบินถึง 23.00 น. พร้อมไฟเขียวขายตั๋วเพิ่มความจุผู้โดยสาร 100%

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 7) โดยระบุว่า ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการ
สนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค.2564 

อ่านข่าว :  หวังเปิดประเทศ ฟื้น"หุ้นการบิน"พ้นโคม่า

และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย.2564 นั้น โดยที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค.2564 กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศที่กำหนดไว้เดิมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับล่าสุด 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4(1) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย.2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่ พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4(2) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค.2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และ
ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค"

ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 

เริ่มวันนี้ ! กพท.คลายล็อคสายการบิน ไฟเขียวขายตั๋วนั่งเต็มลำ

เริ่มวันนี้ ! กพท.คลายล็อคสายการบิน ไฟเขียวขายตั๋วนั่งเต็มลำ