‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ 5 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง ?

‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ 5 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง ?

เช็ครายละเอียด พร้อมวิธีสมัคร "สินเชื่อสวัสดิการ" จากธนาคาร "ออมสิน" สำหรับกลุ่มอาชีพ "ข้าราชการ" "พนักงานของรัฐ" ฯลฯ วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อสวัสดิการ" สู้ภัย "โควิด-19" สำหรับกลุ่ม "ข้าราชการ" และ "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ใช้ใรการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ โดยให้วงเงินสูงสุด 5 แสนบาทต่อราย 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลสินเชื่อดังกล่าว ก่อนพิจารณา "ขอสินเชื่อ" พร้อมวิธีการติดต่อขอสินเชื่อสวัสดิการ ดังนี้

 

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสวัสดิการ  

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วัน "ยื่นกู้" ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

- จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท และ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

- ระยะเวลาชำระเงินกู้ 

ไม่เกิน 10 ปี

‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ 5 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง ?

  •  วิธีขอสินเชื่อสวัสดิการ 

หากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอยู่ในเกณฑ์ สามารถติดต่อที่ "ธนาคารออมสิน" โดยจะต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน