ROJNA ซื้อหุ้น "เฮิร์บ เทรเชอร์" 51% ลุยธุรกิจกัญชง

ROJNA ซื้อหุ้น "เฮิร์บ เทรเชอร์" 51% ลุยธุรกิจกัญชง

บอร์ด ROJNA ไฟเขียวซื้อหุ้น "เฮิร์บ เทรเชอร์" ผู้ประกอบธุรกิจปลุก-ผลิต-จำหน่าย สารสกัดกัญชง จำนวน 255,000 หุ้น หรือ 51% หุ้นละ 200 บาท มูลค่ารวม 51 ล้านบาท คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน ต.ค.64

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 ได้มีมติให้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เฮิร์บ ทรเชอร์ จำกัด จำนวนหุ้น 255,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 200.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การเข้าทำรายการข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์มูลค่รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีขนาดรายการวมเท่ากับ 19.24 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมกับคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้จะเท่ากับร้อยละ 19.34

ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท เฮิร์ เทรเชอร์ จำกัด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่
วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทคาดว่าการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.2564 สำหรับ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจปลูก ผลิต และจำหน่าย สารสกัด Cannabidiol (CBD) จากกัญชง