XPG ส่งสิริฮับโทเคนเข้าเทรดวันแรก สิริฮับ A ลง 4.76% - สิริฮับ B ลง 5.71%

XPG ส่งสิริฮับโทเคนเข้าเทรดวันแรก สิริฮับ A ลง 4.76% -  สิริฮับ B ลง 5.71%

XPG ส่ง โทเคนดิจิทัล เข้าเทรดตลอดรองวันแรก "สิริฮับ A" ปรับตัวลง  4.76% หรือลดลง 0.0476 บาท  และ  "สิริฮับ B" ปรับตัวลง 5.71% หรือลดลง 0.0571 บาท

สำหรับความเคลื่อนไหว  โทเคนดิจิทัล สิริฮับ A  และ โทเคนดิจิทัล สิริฮับ B ได้เข้าเทรดในตลาดรองเป็นวันแรก ( 12 ต.ค. 2564 ) ตลอดช่วงเช้าราคาปรับตัวลง  โดย "สิริฮับ A" ลดลง  4.76% หรือลดลง 0.0476 บาท  และ  สิริฮับ B ลดลง 5.71% หรือลดลง 0.0571 บาท  ( ณ 11.30 น.)  

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG  รายงานได้มา สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A ที่มีบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล และมี บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  บริษัทได้เข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริ ฮับ A เป็น จำนวน 25,000,000 โทเคน ในราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปตามกรอบ งบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

ทั้งนี้ การลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A นั้น มีสิทธิได้รับผลตอบแทนดังต่อไปนี้ (1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี (2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายอาคารสิริแคมปัสเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาทแรก (ตามมูลค่า โทเคนดิจิทัล สิริฮับ A ที่ออกทั้งหมด) โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A จะได้รับเงินคืนจนครบถ้วนก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ B
 

โดยโทเคน ดิจิทัลดังกล่าวนั้นอ้างอิงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงในการระดมทุนนี้ โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A มีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.02 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25641 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่ เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 9.03 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551