4 ธนาคารรัฐปล่อย "สินเชื่อ" ช่วยคนไทยสู้ภัย "น้ำท่วม 2564"

4 ธนาคารรัฐปล่อย "สินเชื่อ" ช่วยคนไทยสู้ภัย "น้ำท่วม 2564"

ภาครัฐเร่งช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ "น้ำท่วม 2564" โดยมีมาตรการปล่อย "สินเชื่อ" ดอกเบี้ย 0% และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ชวนเช็ค 4 ธนาคารรัฐว่ามีสินเชื่อแบบไหนบ้าง?

สถานการณ์ "น้ำท่วม 2564" ในประเทศไทย ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ ภาครัฐจึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ ทั้งการลงพื้นที่มอบของยังชีพ และการช่วยเหลืออพยพผู้เดือดร้อนไปยังศูนย์พักพิกชั่วคราว รวมถึงมาตรการช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงิน ด้วยการปล่อย "สินเชื่อ" ดอกเบี้ย 0% และ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารของรัฐ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมมาให้เช็คลิสต์ 4 ธนาคารรัฐ พร้อมดูรายละเอียด "สินเชื่อ" ของแต่ละแห่งว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

1. "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" 3 มาตรการ โทร.1115

1.1) สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 =0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

1.2) สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50%
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

3.3) สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR 0.75 % ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

 

 

2. ธ.ก.ส. ปล่อย "สินเชื่อฉุกเฉิน" โทร. 02-555-0555

 • ขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ
 • ปล่อย "สินเชื่อฉุกเฉิน" รายละไม่เกิน 50,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ตั้งแต่เดือนที่ 7 ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)
 • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือน

3. SME D Bank พักชำระหนี้ โทร.1357

 • มาตรการช่วยเหลือ SMEs พักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) ให้สิทธิพักชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ SMEs ฟื้นฟูกิจการให้มีเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย

 

4. ธอส. ปล่อย "สินเชื่อ" ดอกเบี้ยต่ำ โทร. 0-2645-9000

 • ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
 • ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก
 • ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด
 • ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
 • ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง ซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร
 • ให้พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริง รวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
 • กรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

----------------------------

ที่มา : springnews