ปตท. ผุดบริษัทร่วมทุนให้บริการปรับปรุงอุปกรณ์-เครื่องจักรครบวงจร

ปตท. ผุดบริษัทร่วมทุนให้บริการปรับปรุงอุปกรณ์-เครื่องจักรครบวงจร

PTT ตั้งบริษัทร่วมทุน “Optec-TGES” ดำเนินธุรกิจการให้บริการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ และ เครื่องจักรแบบครบวงจร คาดจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/64 พร้อมเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1/65

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 64 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น 100%) จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค จำกัด (“Optec”) โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (“TGES”) (บริษัทย่อย ซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้น 100%) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

ซึ่งได้มีการลงนามใน สัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการ และ ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และ เครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และ สาธารณูปโภค โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 64 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 65

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มา และ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มา หรือ จำหน่ายไป ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพ หรือ สิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือ ของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ Optec เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.