เปิดแฟ้ม ครม.5 ต.ค.นายกฯถกแผนเยียวยาน้ำท่วม เฝ้าระวังลุ่มเจ้าพระยา

เปิดแฟ้ม ครม.5 ต.ค.นายกฯถกแผนเยียวยาน้ำท่วม เฝ้าระวังลุ่มเจ้าพระยา

"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.วันนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ พร้อมติดตามการเยียวยาประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมขอพักชำระหนี้ดอกเบี้ยชาวไร่อ้อย พร้อมขอสินเชื่อ กระทรวงการคลังชงตั้ง Venture Cap ลงทุนภาคเกษตร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้ (5ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลามโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

โดย ครม.จะมีการหารือเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และปริมาณน้ำในหลายจังหวัดที่ในกรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในหลายพื้นที่

โดยกองอำวยการน้ำแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายลุ่มน้ำและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เช่น แม่น้ำน่าน จ.พิจิตร แม่น้ำป่าสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แม่น้ำเจ้าพระยา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  จ.สิงห์บุรี และแม่น้ำท่าจีน เป็นต้น 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะติดตามการประเมินความเสียหาย และการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบอุทกภัยในหลายจังหวัดซึ่งได้ให้นโยบายการเยียวยาให้ทำให้รวดเร็วที่สุด 

วาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการ ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 -2561 และปี 2562 – 2564 และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 – 2561

กระทรวงเกษตรฯ เสนอขออนุมัติผ่อนผันยกเวินมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อ ก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ข้อเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1 /2564

 

ในส่วนของวาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ กระทรวงการคลัง เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 2 / 2564 เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ...

กระทรวงการคลังเสนอการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ...

กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ..

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "สภาพัฒน์" รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)รายงานผลตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการตรวจสอบการประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี 2561 ของ