ตลาดหลักทรัพย์mai รับ CPANEL เข้าเทรดวันแรก30 ก.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์mai รับ CPANEL เข้าเทรดวันแรก30 ก.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์mai ต้อนรับ CPANELเข้าเทรดวันแรก30 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 900 ล้านบาท หลังจากเสนอขายหุ้นไอพีโอ 39.5 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6 บาท  

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. ซีแพนเนล(CPANEL) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขาย(เทรดวันแรก)ในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2564

CPANEL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slab and Wall Panel) และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ คาน บันได ผนังรับหลังคา ฟาซาด เป็นต้น ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "CPANEL" โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 2) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานอาคารและวัสดุก่อสร้างอื่น ซึ่งงวด 6 เดือนแรกของปี 2564  มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 84 : 16  บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้ารอง คือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยในช่วงปี 2561-2563 มีสัดส่วน 80-85 : 20-25  

 

 

CPANEL มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 110.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 39.5 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 29.625 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 5.925 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.95 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2564 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 237 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 900 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 31.58 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 28.57 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 150 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.19 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 
 
  
นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีแพนเนล (CPANEL) เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automated จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้เกิดความรวดเร็วและมิติที่แม่นยำของชิ้นงาน บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มขยายกำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 
CPANEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 2 อันดับแรก คือ กลุ่มนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ถือหุ้น 47.73% และกลุ่มนายนิพนธ์ ลีละศิธร ถือหุ้น 7.61% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท