กรมโยธาฯเร่งสปีดผัง EEC หนุนฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

กรมโยธาฯเร่งสปีดผัง EEC หนุนฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

กรมโยธาธิการฯ เร่งเครื่องทำผังเมือง 30 อำเภอ EEC หนุนการฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติ ชี้ โควิดกระทบรับฟังความเห็น แต่มั่นใจประกาศใช้ครบ ภายในเป้าหมายปี 2567

ขณะนี้แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 หรือผังอีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ,ระยอง และ ฉะเชิงเทรา มีผลบังคับใช้ และขณะนี้อยู่ช่วงจัดทำผังเมืองอำเภอตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ครอบคลุม 30 อำเภอ จัดทำรวม 30 ผัง

นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการจัดทำผังเมืองอำเภอทั้ง 30 ผัง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปิดรับฟังความเห็นที่จำเป็นต้องเปิดเวทีสาธารณะเพราะกฎหมายยังไม่รับรองการรับฟังความเห็นด้วยระบบออนไลน์ โดยขณะนี้มีผังเมืองที่จัดทำร่างเสร็จแล้วและรอการรับฟังความเห็น 7-10 ผัง เพิ่มเติ่มจากที่เปิดรับฟังความเห็นใน EEC เสร็จไปแล้ว 4 ผัง คือ 

1.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์

2.ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง

3.ผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ

4.ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์

ทั้งนี้ ร่างผังเมืองที่ผ่านทุกขั้นตอนแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการผังเมืองกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ซึ่งจะมีการพิจารณาตามหลักวิชาการและผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย

“คาดว่าทั้ง 4 ผังนี้จะประกาศเป็นกฎหมายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และสาเหตุที่ล่าช้าบ้างเพราะเกิดการระบาดโควิด-19 ทำให้กระบวนการประชุมล่าช้า และทำให้มีการขยับไทม์ไลน์เล็กน้อย แต่เป้าหมายใหญ่ยังยืนยันว่า การประกาศใช้ผังเมืองทั้งหมดจะเสร็จภายในปี 2567”

รายงานข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว่า ขั้นตอนการทำผังเมืองจะประกอบมี 8 ขั้นตอน ได้แก่

1.สำรวจ กำหนดเขตผังวิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม

2.ประชุมพิจารณาร่างผังเมืองรวม

3.ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน

4.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

5.การปิดประกาศ 90 วัน

6.รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลพิจารณาคำร้อง

7.จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

8.เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการสำรวจจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและประชากรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงพื้นที่รายตำบลประชุมกลุ่มย่อยประชาชนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง นำผลมาวิเคราะห์เพื่อร่างผังระดับพื้นที่ ซึ่งวิเคราะห์ศักยภาพ เงื่อนไข ข้อจำกัดเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ขีดความสามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานและสอดคล้องความต้องการประชาชน

ส่วนผังเมืองที่เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 การประชุมพิจารณาร่างผังเมืองมีรวม 7 ผังเมือง ประกอบด้วย

1.ผังเมืองรวมชุมชน พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

2.ผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จ.ชลบุรี

3.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านบึง จ.ชลบุรี

4.ผังเมืองรวมเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

5.ผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

6.ผังเมืองรวมชุมชนแกลง จ.ระยอง

7.ผังเมืองรวมชุมชนนิคมพัฒนา จ.ระยอง

นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมบริการทำได้เต็มที่ แต่อุตสาหกรรมการผลิตทำไม่ได้ หากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมห้ามตั้งโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงตามที่กำหนด อุตสาหกรรมที่เหลือทำได้หมด เช่น อุตสากรรมแปรรูปการเกษตรทำได้ และพื้นที่อนุรักษ์ห้ามทำกิจกรรมทุกชนิดในขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมผังสีม่วงทำได้หมดทุกอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่คณะกรรมการมีข้อกำหนดว่าจะห้ามอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะมาซื้อที่ดินต้องสอบถามให้รอบคอบว่าในพื้นที่ทำอะไรได้ตามผังเมือง ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนจะไม่กระทบธุรกิจ เพราะแม้ผังเมืองอำเภอยังไม่เสร็จ แต่ผังมืองรวมอีอีซีกำหนดประเภทกิจกรรมชัดเจนแล้ว และผังเมืองอำเภอจะพยายามทำให้สอดคล้องผังอีอีซี แต่หากไม่สอดคล้องบางจุดต้องมีหลักวิชาการเข้ามารองรับ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่า ที่ผ่านมา สกพอ.และกรมโยธาธิการได้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับผังเมืองอีอีซีมาต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ 20 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน 1,096,979 ไร่ คือเป็น 13.23% 

พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 424,854 ไร่ คือเป็น 5.12% 

พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม 4,850,831 ไร่ คืดเป็น 58.50%

พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,678,753 ไร่ คิดเป็น 20.24%

โดยถ้าหากผู้ประกอบการต้องการลงทุนกิจการในพื้นที่ที่ตรงกับผังอีอีซีก็ดำเนินการได้ทันที

สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากผังเมืองใหม่ของ อีอีซี จะทำให้เมืองหรือชุมชนสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบและถูกสุขลักษณะ ทำให้ประชาชนปลอดภัยในการอยู่อาศัย ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน สภาพแวดล้อมของเมือง และชุมชนจะดีขึ้น เนื่องจากกำหนดพื้นที่กำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจน ไม่กระทบต่อชุมชน ทำให้สภาพกวดล้อมเมืองน่าอยู่อาศัย มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่สวยงาม

นอกจากนี้ ผังเมืองจะเป็นการกำหนดชัดเจนถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนการลงทุนเพื่อฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด มีคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีทั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต 5จี ถนนหนทางเส้นใหม่ และเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดี จบมาแล้วมีงานทำและลดการย้ายถิ่นฐานไปพื้นที่อื่น