ลุ้นพรุ่งนี้! รัฐเคาะเกณฑ์ ‘เบี้ยคนชรา’

หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพใหม่ จากปัจจุบันที่จ่ายเบี้ยยังชีพแบบถ้วนหน้า โดยจะเปลี่ยนเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเท่านั้น

ความกังวลใจของกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงนี้คือกลัวว่าจะถูกตัดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพใหม่ จากปัจจุบันที่จ่ายเบี้ยยังชีพแบบถ้วนหน้า โดยจะเปลี่ยนเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเท่านั้น

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือ กผส.จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ทำหน้าที่แทนและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยนายกฯ พร้อมรับฟังหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้ 

ก่อนหน้านี้ รองประธานคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน บอกว่า มีข้อเสนอที่หลากหลายเพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น พิจารณาจากเส้นความยากจน จากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จัดสรรแบบถ้วนหน้าคนละ 1,000 บาทต่อเดือน แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อสรุปโดยอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ที่สำคัญคือต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ โดยต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับมาอยู่ก่อนหน้า

ส่วนอัตราเบี้ยยังชีพ จะต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อการยังชีพจริง เพราะจำนวนเงิน 600-700 บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป