ตลท.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์คำนวณดัชนี ตั้งแต่ 20 ก.ย.-1 ต.ค.64

ตลท.เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์คำนวณดัชนี ตั้งแต่ 20 ก.ย.-1 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าคำนวณดัชนี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการลงทุน-ลดความผันผวนของราคาหุ้นฟรีโฟลทต่ำ ตั้งแต่ 20 ก.ย.-1 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.เปิดรับฟังความเห็น "การปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์" ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-1 ต.ค.2564 โดยปัจจุบันเกณฑ์การคัดเลือกดัชนีของ SET Index Series ที่เป็น Tradable & Thematic Index ทั้งหมด จะมีเกณฑ์การดัดเลือกที่ประกอบด้วยทั้งเกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ Market Capitalization, Value Trade, Tumnover ratio, Free Float เป็นต้น และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Quantiative) เช่น ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน ไม่ถูกสั่งพักการซื้อขาย หรือมีปัญหาด้านงบการเงิน เป็นตัน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า ดัชนีเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูงและอาจไม่สามารถสะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ (Investabe) ได้ดี ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงได้ศึกษาแนวทางที่จะปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกเพื่อให้สะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักรัพย์ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

รวมถึงลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นในดัชนีที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ต่ำ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ทั้งที่เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative) และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitative) และเห็นควรเสนอแนวทางปรับปรุงโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นในดัชนี Tradable Index

หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกหุ้นเพื่อให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี Tradable Index เกณฑ์ด้านสภาพคล่องควรสะท้อนมูลค่าการซื้อขายที่เป็นอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามสภาพปกติเท่านั้น เพื่อให้เป็น Investable Universe ที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้จริง

แนวทางการดำเนินการ

เพิ่มเกณฑ์คุณภาพในการพิจารณาสภาพคล่องที่ใช้ในการดัดเลือกหุ้น ตามหลักการดังนี้

- นำข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance Measure List) มาประกอบการพิจารณา

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี Tradable Index ตามรอบการคัดเลือกจะไม่พิจารณาปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ช่วงเดือนที่เข้ามาตการดังกล่าวตั้งแต่ Level 1 ขึ้นไป

แผนการดำเนินการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในรอบคัดเลือกรอบถัดไปในช่วงเดือน ธ.ค.2564

2. ปรับการคำนวณดัชนีเป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted

หลักการและเหตผล

การให้น้ำหนักของหุ้นในดัชนีควรสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชั้นนำในต่างประเทศ

แนวทางในการดำเนินการ

- ปรับวิธีการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณดัชนี (Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่หลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคำนวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) สำหรับทุกดัชนี

- ในการดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธี Free Float Adjusted Market Capitalization นี้ อาจต้องมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1) ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยาม Strategic Partner เพื่อให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สามารถนำมาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณเพื่อให้น้ำหนักของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีมีความเหมาะสมและสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

2) ศึกษาแนวทางการนำสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในดัชนี

3) กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเพื่อ Rebalance หรือปรับสถานะจำนวนมาก (Index Tumover สูง) และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่น

แผนการดำเนินการ

เนื่องจากการปรับวิธีการคำนวณด้วย Free Float Adjusted นั้น ยังมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการ และรายละเอียดที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่นำมาใช้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตลาดทุนไทย และเทียบเดียงกับแนวทางสากล และใช้ในการคำนวณน้ำหนักของดัชนีได้ดี ในส่วนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะศึกษาและกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการและจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป