บอร์ดEKH ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ 150 ล้านหน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี

บอร์ดEKH ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ 150 ล้านหน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี

บอร์ด EKH อนุมัติออกวอร์แรนท์ 150 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นฟรี อายุ3 ปี ราคาใช้สิทธิธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 6.30 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินแปลงสภาพเสริมสภาพคล่อง-ใช้ลงทุนในอนาคต

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) หรือ EKH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอร์แรนท์)ของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้น ต่อ1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษที่เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 6.30 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และคาดว่าบริษัทคาดว่าจะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิEKH-W1ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564
 

สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  EKH-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับผู้สูงอายุ  รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ Synergy ให้กับบริษัทและเพื่อสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิEKH-W1
 

 

สำหรับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกําไรของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จาก การที่บริษัทสามารถนําเงินที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 ในครั้งนี้

รวมถึงอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1