อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทย ดันความเชื่อมั่นมาตรฐานโลก

อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทย ดันความเชื่อมั่นมาตรฐานโลก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทย ยืนยันมาตรฐานสินค้าไก่ ชี้ ทั่วโลกมั่นใจเชื่อมั่นคุณภาพ "ซีพีเอฟ" ยึดหลัง 5 ข้อ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้สัตว์

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย ระบุว่าการเลี้ยงไก่เนื้อของไทย มีการคัดเลือกสายพันธุ์ตามวิถีธรรมชาติ และพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไก่โตไวและแข็งแรง ขณะที่อาหารไก่เนื้อ ก็ได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่าทางอาหารตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของไก่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านโภชนาการ ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้ตามศักยภาพมาตรฐานสายพันธุ์

ทั้งนี้ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโต ควบคู่ไปกับการจัดสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงด้วยโรงเรือนระบบปิดแบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเติบโตของไก่ มีความกว้างขวางให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ นอกจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบายช่วยให้ไก่สบายตัวไม่เครียด และมีสุขภาพดีแล้ว ยังปลอดภัยจากสัตว์พาหะนำโรคอย่างนก หนู แมลงด้วย

รวมทั้งยังตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของไก่เนื้อ โดยปัจจุบัน ภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยอย่างซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของอียู ประเทศคู่ค้าที่เน้นการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า European Green Deal ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการเพิ่มผลผลิต เน้นย้ำการปลูกบนพื้นที่ที่ถูกกฎหมายโดยจัดลงทะเบียนการเพาะปลูก ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูก

และยืนยันได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดไม่ได้มาจากการบุกรุกป่า100% ตลอดจนปลอดการเผาหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน การเลือกกินไก่ซีพีจึงเสมือนกินไก่ไร้ฝุ่นที่ช่วยลดภาระโลกในด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ มาตรฐานด้านหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ตอกย้ำความปลอดภัยทางอาหาร เป็นมาตรฐานเคร่งครัดที่ประเทศคู่ค้าทั่วโลก เช่น อียูให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยโดย “ซีพีเอฟ” ก็เป็นผู้ประกอบการรายแรกนอกเขตยุโรปที่ได้รับการรับรองด้านสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศอังกฤษ (Assured Chicken Production certificated, UK) มาตั้งแต่ปี 2003 และยังคงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล ประธานคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทนำหลักอิสระ 5 ข้อมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม ช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้สัตว์มีสุขภาพดี เติบโตตามวัย ไม่ป่วย ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนเร่งโต  ส่งผลดีต่อคุณภาพเนื้อสัตว์ที่จะส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภคให้สามารถรับประทานไก่จากอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ การมีอยู่ของอุตสาหกรรมไก่ที่มีศักยภาพในการผลิตไก่ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลก ภายใต้การคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหารโปรตีนของประชาชนคนหมู่มาก จึงถือเป็นคุณูปการของอุตสาหรรม ของวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนา ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เรียกว่ามั่นใจได้ทั้งความปลอดภัยในอาหาร และคุณประโยชน์ที่ได้รับอย่างทั่วถึง

 

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจเลี้ยงไก่ไก่เนื้อ