เศรษฐกิจ

ไทย-จีน เพิ่มด่านส่งออกสินค้าเกษตร 16 ด่าน

ไทยลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรค และตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรค และตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ด่าน โดยเป็นด่านของไทย 6 ด่าน และจีน 10 ด่าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถกระจายไปยังมณฑลต่างๆของจีนได้อย่างทั่วถึง