ก.ล.ต.จับมือปปง.เล็งยกระดับป้องกันการอาศัย'ตลาดทุน'เป็นช่องทางฟอกเงิน

ก.ล.ต.จับมือปปง.เล็งยกระดับป้องกันการอาศัย'ตลาดทุน'เป็นช่องทางฟอกเงิน

ก.ล.ต. – ปปง. จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการป้องกันการอาศัยตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Countering the Financing of Terrorism: CFT) ให้กับผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ AML/CFT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงตามข้อแนะนำที่ได้รับจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ปี 2560) และเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Financial Action Task Force (FATF)

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ตามที่สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระหว่างประเทศ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน

จึงได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ AML/CFT เป็นครั้งแรก  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนที่จะออกแนวปฏิบัติ (Best Practice) สำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่อ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรฐาน AML/CFT ต่อไป"

 

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและวิชาชีพบัญชีซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีเพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง

โดย ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. จะร่วมกันผลักดันการแก้ไขกฎหมายและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อยกระดับการป้องกันการอาศัยตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงินต่อไป